Eng

ბიზნეს ოვერდრაფტი

თქვენი ბიზნესის მოკლევადიანი ლიკვიდურობის გასაუმჯობესებლად ბიზნეს ოვერდრაფტი საუკეთესო საშუალებაა.

  • საჭიროებისამებრ განკარგავთ თანხებს
  • ეფექტურად უმკლავდებით მოულოდნელ ხარჯებს და გადასახადებს
  • იხდით მხოლოდ ათვისებულ თანხაზე დარიცხულ პროცენტს

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

მაქსიმალური ვადა: 12 თვე

უზურნველყოფა: 20 000 ლარამდე ბიზნეს ოვერდრაფტი გაიცემა უგირავნოდ