Eng

ვადიანი ანაბარი

თუ იცით რა პერიოდის განმავლობაში არ დაგჭირდებათ თქვენი კომპანიის თავისუფალი სახსრები განათავსეთ იგი ვადიან ანაბარზე და მიიღეთ საპროცენტო სარგებელი.

ზოგადი პირობები:

  • მინიმალური თანხა - 13 000 ლარი/ 5000 აშშ დოლარი/ 5000 ევრო
  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება
  • ვადიანი ანაბარი იხსნება ფიქსირებული თანხით და წინასწარ განსაზღვრული ვადით

ვადიანი ანაბარი (%-ის ვადის ბოლოს გადახდით)

ნომინალური საპროცენტო განაკვეთებიეფექტური საპროცენტო განაკვეთები
ვადა (თვე)ლარიაშშ დოლარიევროლარიაშშ დოლარიევრო
66.5%1%0.5%6.61%1%0.2%
97%1.5%1%7.06%1.5%0.3%
128%1.8 %1%8%1.8%0.5%
158.15%1.95%1%8.07%1.97%0.7%
188.2%1.95%1.25%8.04%1.94%0.7%
218.25%2.15%1.5%8.01%2.13%1.24%
248.25%2.15%1.5%7.94%2.13%1.24%

ვადიანი ანაბარი (%-ის ყოველთვიური გადახდით)

ნომინალური საპროცენტო განაკვეთებიეფექტური საპროცენტო განაკვეთები
ვადა (თვე)ლარიაშშ დოლარიევროლარიაშშ დოლარიევრო
66%0.75%0.2%6.17%0.75%0.2%
96.5%1.25%0.25%6.7%1.26%0.25%
127.5%1.6 %0.25%7.76%1.61%0.25%
157.65%1.65%0.4%7.92%1.66%0.4%
187.7%1.7%0.45%7.98%1.71%0.45%
217.75%1.9%0.75%8.03%1.92%0.75%
247.75%1.9%0.75%8.03%1.92%0.75%