Eng

იურიდიული საკითხები

სს პროკრედიტ ბანკი

სს პროკრედიტ ბანკი
ალ.ყაზბეგის გამზ. 21 თბილისი, 0160, საქართველო.

ტელ: + 995 32 2 20 22
ფაქსი: +995 32 20 22 23
რეგისტრირებულია სამეწარმეო რეესტრში: 204851197

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა:

ალექსი მატუა
ზეინაბ ლომაშვილი
გრიგოლ სალიაშვილი

პასუხისმგებლობის უარყოფა

ვებ-გვერდი შექმნილია სიფრთხილის ზომების დაცვით. ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სისწორე დამოწმებულია. მიუხედავად ამისა, ბანკი იურიდიულ პასუხისმგებლობას არ იღებს ვებ–გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე, აქტუალურობასა ან სისრულეზე. ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ ვებ-გვერდის გამოყენების შედეგად წარმოქმნილ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ზარალზე, თუ ეს გამოწვეულია განზრახ ქმედებით ან უხეში დაუდევრობით. ვებ-გვერდზე წვდომა და მასზე განთავსებული დოკუმენტების გამოყენება მომხმარებელს შეუძლია შესაძლო რისკის საკუთარ თავზე აღებით.

ეს ვებ-გვერდი შეიცავს აგრეთვე მესამე მხარის ვებ-გვერდებთან დამაკავშირებელ გარე ბმულებს. აღნიშნულ გარე ვებ-გვერდებზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ შესაბამის მესამე მხარეს. სს პროკრედიტ ბანკი არავითარ გავლენას არ ახდენს ბმულით დაკავშირებული გვერდების ამჟამინდელ ან სამომავლო დიზაინსა და შინაარსზე. გარე ბმულების ჩართვა არ ნიშნავს იმას, რომ სს პროკრედიტ ბანკი ადასტურებს შესაბამისი ვებ-გვერდების შინაარსს. სს პროკრედიტ ბანკისთვის დაუშვებელია დეტალურად შეამოწმოს ასეთი გარე ბმულები. თუმცა, თუ ჩვენთვის ცნობილი გახდება გარე ბმულებთან დაკავშირებული რაიმე სამართლებრივი დარღვევის შესახებ, ბმულები დაუყოვნებლივ წაიშლება.

ვებ-გვერდთან დაკავშირებით არსებული ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: info@procreditbank.ge

მოხმარების პირობები

საავტორო უფლება

ამ ვებ-გვერდს მართავს სს “პროკრედიტ ბანკი”, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; თუ პირდაპირ სხვა რამ არ არის ქვემოთ მითითებული, სს პროკრედიტ ბანკი იტოვებს ვებ-გვერდთან დაკავშირებულ ან მისგან გამომდინარე ყველა უფლებას. აღნიშნული კონკრეტულად ვრცელდება ვებ-გვერდის ტექსტზე, სურათებსა და გრაფიკაზე, მათი ვებ-გვერდზე გამოსახვის ჩათვლით. სს პროკრედიტ ბანკის მიერ დაშვებული უფლებით შესაძლებელია ვებ-გვერდის შემადგენლობის ნახვა და ინფორმაციის ჩამოტვირთვა მხოლოდ არაკომერციული მიზნებისთვის და მხოლოდ პირადი სარგებლობისთვის. საავტორო უფლება კრძალავს ამ შემადგენლობაში ცვლილების შეტანას, მის რეპროდუქციას, თარგმნას და შენახვას ინფორმაციის სხვა წყაროებზე, მათ შორის ელექტრონული ფორმით. სს პროკრედიტ ბანკი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს და წინასწარი შეტყობინების გარეშე, შეცვალოს, დააკორექტიროს ან წაშალოს ვებ-გვერდი მთლიანად ან ნაწილობრივ, აგრეთვე დროებით ან მუდმივად შეწყვიტოს მისი ფუნქციონირება, საკუთარი სურვილისამებრ და ყოველგვარი პასუხისმგებლობის აღების გარეშე.

საავტორო უფლებები: ბრენდები, სათაურები, ლოგოები

ვებ-გვერდზე გამოყენებული ბრენდები, სათაურები, ლოგოები და ა.შ., თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, დაცულია სს პროკრედიტ ბანკის ან მისი ლიცენზიარების ან მათი შესაბამისი მფლობელების საავტორო უფლებით იმის მიუხედავად, ეს ბრენდები, სათაურები, ლოგოები და ა.შ. შედის საავტორო უფლებებში თუ არა ან მათზე გამოსახულია ® სიმბოლო თუ არა. მესამე მხარეებს ეკრძალებათ ამ სავაჭრო ნიშნების გამოყენება.

კონფიდენციალურობის დაცვა

ვებ-გვერდი იყენებს Google Analytics ტექნოლოგიას ვებ-გვერდის ვიზიტორების შესახებ მონაცემების შეგროვების მიზნით მარკეტინგიული მიზნობრიობითა და ოპტიმიზაციის მიზნით. შენახული მონაცემების გამოყენება შესაძლებელია ანონიმური მომხმარებლის პროფილების შესაქმნელად. ამ მიზნით შეიძლება Cookie ფაილების გამოყენება, რომელიც წარმოადგენს მნახველის ქეშ ბრაუზერში შენახულ პატარა ტექსტურ ფაილებს. Cookie ფაილებით შეიძლება მნახველის ბრაუზერის ცნობა. Google Analytics-ის საშუალებით შეგროვებული მონაცემები არ გამოიყენება ვებ-გვერდის ვიზიტორის ვინაობის დასადგენად. ასევე დაუშვებელია ამ მონაცემების მომხმარებელთან ან ფსევდონიმის მომხმარებელთან დაკავშირებულ სხვა პირად მონაცემებთან გაერთიანება, თუ ეს წინასწარ შეთანხმებული არ არის დაკავშირებულ მომხმარებელთან.